කර්මාන්තය පුවත්

  • Post time: 11-13-2018

    Hydraulic Cylinders are often doing the hard work in the environments where people often can’t. This can cause additional wear and tear on the hydraulic cylinder, it’s mounts, components, and seals. Maintaining hydraulic cylinders to prevent failure, can also increase the longevity of the hydraul...තව දුරටත් කියවන්න »

  • කොහොමද damper-කම්පන අවශෝෂක වැඩ
    පළ කාලය: 05-24-2018

    damper-කම්පන අවශෝෂක වැඩ කොහොමද ඒ කම්පන අවශෝෂක මූලික වශයෙන් කාර් රාමු සහ රෝද අතර තබා තෙල් පොම්ප වේ. , පහළ කන්ද රෝද (ie, unsprung බර) අසල, මෙම නොගැලපීම සම්බන්ධ අතර කම්පන ඉහළ කන්ද රාමු (ie, උල්පතක් මෙන් බර) සම්බන්ධ වේ. ටී දී ...තව දුරටත් කියවන්න »

WhatsApp Online Chat !