අපේ කණ්ඩායම

123


ආරම්භ

  • Address: F12, Shanshan Plaza, No.777 Rili Middle Road, Yinzhou, Ningbo, China 315100
  • දුරකථන: 86-574-87839559
  • ඊ-තැපැල: sales@dr-industry.com
  • ඊ-තැපැල: sales5@dr-industry.com
  • ෆැක්ස්: 86 -574-87839559

පරීක්ෂණයක්

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.